Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening rondom het civielrechtelijk aansprakelijk stellen van een verdachte door Aansprakelijkgesteld Nederland B.V.;
 2. Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. hanteert deze aanpak voor onder meer de volgende vormen van online fraude / oplichting: fraude op online handelsplaatsen, aan- en verkoopfraude, Vriend in Nood fraude, WhatsApp fraude, smishing, datingfraude etc.;
 3. De benadeelde verklaart zich door het inzenden van de melding via de website van Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. (www.aansprakelijkgesteld.nl) akkoord met de inhoud van deze voorwaarden, en
 4. Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. heeft het recht de voorwaarden eenzijdig te wijzen. De benadeelde zal te allen tijde via de website tijdig worden geïnformeerd over wijzigingen in de voorwaarden.

Artikel 2. Melding benadeelde

 1. De benadeelde zal bij de melding de door Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. verzochte gegevens verstrekken, en
 2. De benadeelde staat er voor in dat de gegevens bij de melding correct, volledig en actueel zijn. De benadeelde is zèlf verantwoordelijk voor het actueel houden van die gegevens.

Artikel 3. Rechten en verplichtingen Aansprakelijkgesteld Nederland B.V.

 1. Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de vereisten van goed vakmanschap uitvoeren;
 2. Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. stelt alles in het werk om namens de benadeelde de vordering bij de verdachte te incasseren en schakelt indien nodig een incasso- en deurwaarderskantoor in;
 3. Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. vordert van de verdachte een bedrag dat bestaat uit het door de verdachte aan de benadeelde verschuldigde bedrag, vermeerderd met de indirecte kosten van de benadeelde (euro 75,00) en de kosten welke door Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. worden gemaakt. Indien de verdachte de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt is deze regeling niet toepasbaar;
 4. Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. betaalt bij een geslaagde incasso minimaal de hoofdsom van de vordering aan de benadeelde uit;
 5. Wanneer sprake is van een niet geslaagde incasso zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Wanneer de benadeelde het incassotraject eigenhandig staakt (de opdracht annuleert) zal er een bedrag van euro 50,00 in rekening worden gebracht bij de benadeelde;
 6. Indien door benadeelde wordt besloten gerechtelijk te gaan, dan zullen deze kosten na schriftelijke instemming en vooraf moeten worden voldaan;
 7. Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. bepaalt of een vordering al dan niet wordt beëindigd. Indien het schadebedrag niet geïnd kan worden zijn Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. en de benadeelde in dat geval niets aan elkaar verschuldigd;
 8. Correspondentie over deze regeling gebeurt zover mogelijk via e-mail. Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. stuurt per e-mail een (geautomatiseerde) ontvangstbevestiging van de aanmelding / opdrachtverstrekking naar de benadeelde, en
 9. Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. betaalt bij een geslaagde incasso minimaal de hoofdsom binnen 30 dagen na ontvangst terug aan de benadeelde. Van de uitbetaling ontvangt de benadeelde per e-mail een aankondiging en tevens de afrekening. De aankondiging vermeldt het totaalbedrag van de vordering, het ontvangen bedrag en het bedrag dat wordt overgemaakt. Al deze bedragen zijn inclusief 21% BTW. Voor een nadere uiteenzetting van de financiële aspecten wordt altijd verwezen naar de website van Aansprakelijkgesteld Nederland B.V.

Artikel 4. Rechten en verplichtingen benadeelde

 1. Van het strafbare feit is door de benadeelde aangifte gedaan bij de politie en is de bank of Betaalvereniging Nederland verzocht tot levering van de NAW gegevens van de verdachte;
 2. Voor de schadevordering sluiten de benadeelde en Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. een overeenkomst van aansprakelijkheidsstelling en incasso;
 3. De benadeelde draagt de inning van het schadebedrag over aan Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. als enige partij die de incasso uitvoert en benadeelde is verantwoordelijk voor het op juiste- en volledige wijze doorgeven van de benodigde gegevens, en
 4. De benadeelde maakt op integere manier gebruik van de regeling. Wanneer blijkt dat dit niet het geval is, zullen bij eventuele juridische procedures alle betreffende kosten voor rekening komen van de benadeelde.

Artikel 5. Privacy

 1. Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. zal de gegevens van de benadeelde en de verdachte uitsluitend gebruiken voor de verwerking en afhandeling van de vordering, en
 2. Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. verwerkt de gegevens van de benadeelde en de verdachte conform de eisen die de wet daaraan stelt en heeft procedures geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de gegevens alleen beschikbaar worden gesteld aan personeelsleden van Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. die bij de uitvoering van de regeling zijn betrokken.

Artikel 6. Beëindiging

 1. Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de benadeelde uit te sluiten van deze regeling in het geval de benadeelde onrechtmatig handelt of in strijd handelt met de bepalingen in deze voorwaarden.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, en
 2. Bij klachten over de uitvoering en toepassing van deze regeling zullen partijen in eerste instantie de klacht afhandelen via het “Klachtenreglement Aansprakelijkgesteld Nederland B.V.”. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.