Opdracht voor aansprakelijkheidsstelling en incasso

 1. Met de hieronder aangevinkte opdrachtverstrekking geeft de benadeelde / schuldeiser (hierna benadeelde) Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. de last (opdracht), de schade als gevolg van het gepleegde strafbare feit in het belang van de benadeelde, geheel naar eigen inzicht bij de fraudeur te incasseren, waarbij Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. in eigen naam namens de benadeelde rechtshandelingen mag verrichten, alsmede de daarmee samenhangende rechten mag effectueren en in dit kader onder meer:
  • het recht politiegegevens omtrent de gegevens van de fraudeur op te vragen dan wel te ontvangen;
  • de fraudeur namens de benadeelde aansprakelijk te stellen en het schadebedrag te incasseren;
  • betalingen te doen en te ontvangen, daarvoor te kwiteren of de ontvangst te weigeren;
  • te onderhandelen en mee te werken aan al of niet gestructureerde bemiddelingspogingen en akkoorden aan te gaan, vaststellingsovereenkomsten en betalingsregelingen te sluiten en afstand van rechten te doen;
  • in geval de fraudeur in staat van faillissement is verklaard of de wettelijke schuldsaneringsregeling op de schuldenaar van toepassing is verklaard op te komen bij de verificatie van schuldvorderingen en de deugdelijkheid van de vordering te bevestigen en voor of tegen aangeboden akkoorden te stemmen;
  • als procespartij voor de benadeelde in rechte op te treden, in ingestelde rechtsvorderingen en gewezen rechterlijke uitspraken te berusten, rechtsmiddelen aan te wenden en ter zake verweer te voeren, vonnissen en arresten, beschikkingen en bevelschriften te verkrijgen en grossen daarvan aan te vragen, en
  • alle mogelijke beslagen onder een schuldenaar of een derde te doen leggen, dwangsommen te incasseren en meer in het algemeen alle mogelijke en wenselijk geachte conservatoire en executoriale maatregelen voor de benadeelde te nemen, en verder al datgene te doen wat Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. in het belang van de benadeelde, gewenst, nuttig of noodzakelijk zal achten en de benadeelde, zelf tegenwoordig zijnde, zou kunnen, mogen of moeten doen, alles met de macht van substitutie.
    
 2. Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. is gerechtigd de last door een door Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. aan te wijzen derde (waaronder begrepen incasso- en deurwaarderskantoren en / of advocatenkantoren) uit te doen voeren en met deze een hiertoe strekkende overeenkomst van onderlastgeving aan te gaan.
   
 3. Mocht er in een door Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. in het kader van bovengenoemde last aanhangig gemaakte gerechtelijke procedure een persoonlijke verschijning van partijen worden bevolen (bijvoorbeeld eencomparitie van partijen en / of een getuigenverhoor), dan is de benadeelde – bijzondere omstandigheden daargelaten –  verplicht (mede) hierbij aanwezig te zijn.
   
 4. Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. en de benadeelde kunnen deze overeenkomst opzeggen onverminderd de mogelijkheden van ontbinding en schadevergoeding voor een partij, die de wet haar in geval van een tekortkoming van de andere partij biedt.