Privacystatement

Inleiding

Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. besteed de grootste zorg aan de samenstelling van haar website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. We aanvaarden hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Onze website bevat links van en naar websites van betrokken organisaties (politie, Nederlandse Betaalvereniging, GGN, Nederlandse Vereniging van Banken). We aanvaarden geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. reglementen van deze organisaties. Dit Privacystatement richt zich zowel op de opdrachtgever als op de fraudeur.

Welke gegevens verwerkt Aansprakelijkgesteld Nederland B.V.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u besloten heeft gebruik te willen maken van de dienstverlening van Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. U heeft de benodigde gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder ziet u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u als opdrachtgever verwerken:

 • Geslacht
 • Voorletters
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nationaliteit
 • IBAN rekeningnummer
 • Proces verbaal (nummer)
 • Mogelijke communicatie met de fraudeur
 • Mogelijke communicatie met de politie

Indien sprake is van een bedrijf als opdrachtgever, worden aanvullend nog de volgende gegevens verwerkt:

 • Bedrijfsnaam
 • KvK nummer

Hieronder ziet u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u als fraudeur verwerken:

 • Geslacht
 • Voorletters
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • E-mailadres (optioneel)
 • Nationaliteit (optioneel)
 • IBAN rekeningnummer (optioneel)
 • Mogelijke communicatie met de opdrachtgever (optioneel)

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@aansprakelijkgesteld.nl. Dan zullen wij dit nagaan en al dan niet die persoonsgegevens verwijderen.

Waarom Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. uw gegevens nodig heeft

Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. verzamelt de persoonsgegevens van de fraudeur en de opdrachtgever voor incasso van het geld waarvoor de fraudeur aansprakelijk wordt gesteld. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen:

 • De correcte registratie van uw gegevens is nodig om onze dienstverlening in gang te zetten;
 • Om u te informeren over de voortgang van het traject;
 • Om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren, en
 • Om na een geslaagd incassotraject u uit te betalen. 

Hoe lang bewaart Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. uw gegevens?

De verstrekte gegevens worden door Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de samenwerking en met inachtneming van de in de relevante wet- en regelgeving bepaalde termijnen. Tijdens of na het verkrijgen van de opdracht worden persoonsgegevens bewaard voor opdrachtgevers voor juridische procedures of geschillen waarbij de opdrachtgever partij is. Daarbij kan gedacht worden aan het voegen als benadeelde partij in een nog lopende procedure bij een rechtsprekende instantie. Uiterlijk 12 maanden na afronding van uw dossier (indien sprake is geweest van volledige betaling en uitbetaling of wanneer het dossier door u is teruggetrokken) zullen uw persoonsgegevens automatisch worden verwijderd. Mocht de fraudeur niet overgaan tot het voldoen van de hoofdsom (en dus in gebreke blijven), dan worden die gegevens verwijderd na 5 jaar. Dit is de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen (artikel 3:310 BW).

Met wie deelt Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. uw gegevens?

Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening / overeenkomst. Enerzijds worden summiere gegevens verstrekt aan de politie. Dit is noodzakelijk, aangezien wij dan aansluitend de gegevens van de verdachte kunnen ontvangen, zodat wij het factuurtraject kunnen starten. Anderzijds kunnen uw gegevens worden verstrekt aan GGN (incasso- en deurwaardersorganisatie), mocht blijken dat de dader het bedrag niet heeft voldaan in het minnelijke factuurtraject van Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. en derhalve het dossier wordt doorgezet. Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. en GGN hebben onderling een bewerkersovereenkomst vastgesteld. Tot slot kunnen gegevens worden gedeeld met de IT organisatie, en die werkzaamheden betreffen dan de werking van de website / applicatie. Ook dit is via een overeenkomst geregeld. Verder worden er geen persoonsgegevens overgedragen of ter beschikking gesteld aan derden. De informatieverstrekking aan bovengenoemde drie partijen vindt plaats binnen de wettelijke kaders. Partijen hebben duidelijke afspraken gemaakt om deze informatieverstrekking zorgvuldig te regelen en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Websitebezoek

Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. gebruikt alleen technische-, functionele- en analytische cookies cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kan zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op schriftelijk verzoek is het mogelijk om uw persoonsgegevens in te zien en / of aan te passen. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te laten wissen mits de overeenkomst dit toelaat.

Beveiliging / vertrouwelijkheid B.V.

Aansprakelijkgesteld Nederland B.V. heeft passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of onrechtmatige verwerking. De adequate bescherming van uw persoonsgegevens staat bij ons hoog in het vaandel. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. We kunnen hiervoor nooit op enige wijze aansprakelijk worden gesteld. Aanmeldingen worden versleuteld opgeslagen op een beveiligde database op de webserver van www.aansprakelijkgesteld.nl. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via info@aansprakelijkgesteld.nl.

Toepasselijk recht

Op dit Privacystatement is het Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacystatement

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacystatement. Op onze website staat de actuele versie. We bevelen u aan om onze website in de gaten te houden en het Privacystatement regelmatig in te zien, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Voor meer informatie over bijvoorbeeld het Klachtenreglement of de Algemene Voorwaarden van Aansprakelijkgesteld Nederland B.V., verwijzen wij u door naar de andere documenten welke geplaatst zijn op deze website. Elke gebruiker van de dienstverlening is hieraan gebonden.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming of het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.